Đề Kiểm Tra Địa Lý Lớp 9

MỤC LỤC - Xem Toàn Bộ

CÁC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

A.Đề kiểm tra thường xuyên (15 phút )

- Đề số 01…………………………………….… 5 -Đề số 05……………………………………..…… 9
-Đề số 02……………………………….………. 6 -Đề số 06………………………………………..… 11
-Đề số 03……………………………………….. 7 -Đề số 07……………………………..…………… 12
-Đề số 04…………………………………….…. 8 -Đề số 08……………………………………..…… 13

B. Đề kiển tra định kì ( 45 phút )

- Đề số 01……………………………………..… 15 -Đề số 05………………………………………….. 28
-Đề số 02………………………………………... 18 -Đề số 06………………………………………….. 30
-Đề số 03………………………………………… 20 -Đề số 07………………………………………..… 33
-Đề số 04…………………………………..……. 24 -Đề số 08………………………..………………… 37

C. Đề kiểm tra học kì I ( 60 phút)

- Đề số 01……………………………………..… 41 -Đề số 05……………………………….…………. 52
-Đề số 02……………………………………..…. 44 -Đề số 06…………………………..……………… 56
-Đề số 03………………………………………… 46 -Đề số 07……………………………..…………… 59
-Đề số 04………………………………………... 49 -Đề số 08………………………………..………… 62

CÁC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

A.Đề kiểm tra thường xuyên (15 phút)

- Đề số 01…………………………………….… 65 -Đề số 04………………………………….….…… 69
-Đề số 02……………………………….………. 66 -Đề số 05……………………………………..…… 70
-Đề số 03……………………………………….. 67

B. Đề kiển tra định kì ( 45 phút)

- Đề số 01……………………………………..… 72 -Đề số 04……………………………………….... 81
-Đề số 02………………………………………... 75 -Đề số 05………………………………………….. 84
-Đề số 03………………………………………… 78

 

C. Đề kiểm tra học kì I ( 60 phút)

- Đề số 01……………………………………..… 87 -Đề số 04…………………………………..…….. 98
-Đề số 02……………………………………..…. 91 -Đề số 05…………………………………..……… 100
-Đề số 03………………………………………… 94

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 2, Lớp 9, Môn Địa