Giải Bài Tập Đại Số 10 Cơ Bản

MỤC LỤC – Xem Toàn Bộ

CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ TẬP HỢP

 1. Mệnh đề
 2.  Tập hợp
 3. Các phép toán tập hợp
 4. Các tập hợp số
 5. Số gần đúng. Sai số

Ôn tập chương I

CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT – BẬC HAI

 1. Hàm số
 2. Hàm số y=ax+b
 3. Hàm số bậc hai

Ôn tập chương  II

CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH HỆ PHƯƠNG TRÌNH

 1. Đại cương về phương trình
 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất , bậc hai
 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH

 1. Bất đẳng thức
 2.  Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 5. Dấu của tam thức bậc hai

Ôn tập chương IV

CHƯƠNG V: THỐNG KÊ

 1. Bảng phân bố tần số và tần suất
 2. Biểu đồ
 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
 4.  Phương sai và độ lệch

Ôn tập chương V

CHƯƠNG VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC  - CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

 1. Cung và góc lượng giác
 2. Giá trị lượng giác của một cung
 3. Công thức lượng giác

Ôn tập chương VI

ÔN TẬP CUỐI NĂM

 

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 3, Lớp 10, Môn Toán