Giải Bài Tập Giải Tích 12 Cơ Bản

Mục Lục - Xem Toàn Bộ

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Bài 1. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số                                                                        5

Bài 2. Cực trị của hàm số                                                                                                                    11

Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 1                                                         8

Bài 4. Đường tiệm cận                                                                                                                         23

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số                                                            25

Ôn tập chương I                                                                                                                                     39

Chương II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 1. Lũy thừa                                                                                                                                        49

Bài 2. Hàm số lũy thừa                                                                                                                        53

Bài 3. Lôgarit                                                                                                                                           57

Bài 4. Hàm số lũy thừa. Hàm số lôgarit                                                                                        60

Bài 5. Phương trình mũ. Phương trình lôgarit                                                                          64

Bài 6. Bất phương trình mũ. Bất phương trình lôgarit                                                          68

Ôn tập chương II                                                                                                                                    71

Chương III. Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng

Bài 1. Nguyên hàm                                                                                                                                76

Bài 2. Tích phân                                                                                                                                      80

Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học                                                                          88

Chương IV. SỐ PHỨC

Bài 1. Số phức                                                                                                                                          101

Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức                                                                                                     105

Bài 3. Phép chia số phức                                                                                                                     107

Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực                                                                                109

Ôn tập chương IV                                                                                                                                  112

Ôn tập cuối năm 116

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 3, Lớp 12, Môn Toán