Giải Bài Tập Hình Học 11 Cơ Bản


 

MỤC LỤC – Xem Toàn Bộ

Lời nói đầu ……………………………………………………………………………..……………………………………………3

Chương I. Phép dời hình và phép vị tự trong mặt phẳng ………………..…………………………5

§1 . Phép biến hình………………………………………………………………………………………….………………………… 5

§2 . Phép tịnh tiến và phép đời hình……………………………………………………………………………….…..………. 6

§3. Phép đối xứng trục……………………………………………………………………………………………………...……….. 9

§4 . Phép quay và phép đối xứng tâm ……………………………………………………………………………..………….15

§5 . Phép vị tự……………………………………………………………………………………………………………………..…… 21

§6 . Hình bằng nhau và hình đồng dạng………………………………………………………………………….………….. 28

Ôn tập chương I……………………………………………………………………………………………………………………….. 31

Chương II.Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.Quan hệ song song  ………………..38

§1.Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng …………………………………………………………………….………..38

§2.Hai đường thẵng song song ……………………………………………………………………….…………………………48

§3. Đường thẳng song song với mặt phẳng………………………………………………………..………………………. 53

§4. Hai mặt phẳng song song…………………………………………………………………………………………………….. 57

§5. Phép chiếu song song………………………………………………………………………………………………………….. 66

Ôn tập chương II ………………………………………………………………………………………………………………………72

Chương III: Vectơ trong không gian…………………………………………………………………………………… 77

§1.Quan hệ vuông góc trong không gian…………………………………………………………….……………………… 77

§2.Hai đường thẳng vuông góc ………………………………………………………………………………...………………..85

§3.Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng …………………………………………………………………………………91

§4.Hai mặt phẳng vuông góc ……………………………………………………………………………………………………100

§5.Khoảng cách …………………………………………………………………………………………………………..…………..112   

Ôn tập chương III ……………………………………………………………………………………………………………………120

 

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 3, Lớp 11, Môn Toán