Giải Bài Tập Hình Học 12 Cơ Bản

MỤC LỤC – Xem Toàn Bộ

Lời nói đầu                                                                                                                                                      3

Chương I. KHỐI ĐA DIỆN                                                                                                                        5

1.KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN                                                                                                              5

2. KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU                                                                                  7

3. THỂ TÍCH CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN                                                                                                   9

ÔN TẬP CHƯƠNG I                                                                                                                                         13

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I                                                                                                       23

 

Chương II.  MẶT NÓN , MẶT TRỤ, MẶT CẦU                                                                               28

1.MẶT NÓN VÀ MẶT TRỤ TRÒN XOAY                                                                                                28

2. MẶT CẦU                                                                                                                                                         35

ÔN TẬP CHƯƠNG II                                                                                                                                       40

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II                                                                                                     45

 

Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN                                               53

1.HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN                                                                                                       53

2.PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẲNG                                                                        57

3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN                                                        63

ÔN TẬP CHƯƠNG III                                                                                                                                     71

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III                                                                                                   81

ÔN TẬP CUỐI NĂM                                                                                                                                        88

 

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 3, Lớp 12, Môn Toán