Giải Bài Tập Hóa Học 10 Cơ Bản

MỤC LỤC – Xem Toàn Bộ

Lời nói đầu 3

Chương  1 : NGUYÊN TỬ                                        

1: Thành phần nguyên tử 5

2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng vị 7

3: Luyện tập thành phần nguyên tử 10

4: Cấu tạo vỏ nguyên tử 13

5: Cấu hình electron của nguyên tử 15

6: Luyện tập – Cấu tạo vỏ nguyên tử 17

Chương 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN

7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 20

8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên

tố hóa học 22

9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học.

Định luật tuần hoàn 24

10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 27

11: Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron của nguyên tử  và tính chất của các nguyên tố hóa học 30

Chương 3:  LIÊN KẾT HÓA HỌC

12: Liên kết ion. Tinh thể ion 33

13: Liên kết cộng hóa trị 35

14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử 37

15: Hóa trị và số oxi hóa  39

16: Luyện tập liên kết hóa học 41

Chương 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

17: Phản ứng oxi hóa – khử 45

18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ 49

19: Luyện tập phản ứng oxi hóa – khử 52

Chương 5: NHÓM HALOGEN

20: Khái quát về nhóm halogen 59

21: Clo 61

22: hidro clorua, axit clohidric và muối clorua 64

23: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo 68

24: Flo. Brom. Iot 70

25: Luyện tập nhóm halogen 74

Chương 6: OXI – LƯU HUỲNH

26: Oxi – ozon 81

27: Lưu huỳnh 83

28: Hidro sunfua – Lưu huỳnh dioxit

Lưu huỳnh trioxit 87

29: Axit sunfuric, muối sunfat 92

30: Luyện tập oxi và lưu huỳnh 95

Chương 7:  TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

31: Tốc độ phản ứng hóa học 98

32: Cân bằng hóa học 100

33: Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học 103

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 3, Lớp 10, Môn Hoá