Giải Bài Tập Hóa Học 11 Cơ Bản

                                        Mc lc - Xem Toàn Bộ

 Chương I : SỰ ĐIỆN LI………………………………………………………………………………………………… 3

BÀI 1: SỰ ĐIỆN LI……………………………………………………………………………………………… 3

BÀI 2: AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI……………………………………………………………………………… 4

BÀI 3: SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC …………………………………………………………………………….6

BÀI 4: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI CỦA ION……………………………………………………………….. 7

BÀI 5: LUYỆN TẬP…………………………………………………………………………………………….. 9

Chương II: NITƠ – PHOTPHO………………………………………………………………………………………12

BÀI 7: NITƠ…………………………………………………………………………………………………….. 12

BÀI 8: AMONIAC……………………………………………………………………………………………… 13

BÀI 9: AXIT NITRIC ………………………………………………………………………………………….16

BÀI 10: PHOTPHO ……………………………………………………………………………………………18

BÀI 11: AXIT PHOTPHORIC ………………………………………………………………………………20

BÀI 12: PHÂN BÓN HÓA HỌC…………………………………………………………………………... 22

BÀI 13: LUYỆN TẬP ………………………………………………………………………………………….23

Chương III: CACBON – SILIC......................................................................................................……………. 27

BÀI 15: CACBON ………………………………………………………………………………………………27

BÀI 16: HỢP CHẤT CỦA CACBON …………………………………………………………………......28

BÀI 17: SILIC VÀ CÁC HỢP CHẤT SILIC ……………………………………………………………..30

BÀI 18: CÔNG NGHIỆP SILICAT………………………………………………………………………... 31

BÀI 19: LUYỆN TẬP ………………………………………………………………………………………….32

Chương IV: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ…………………………………………………………… 35

BÀI 20: MỞ ĐẦU VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ……………………………………………………………. 35

BÀI 21: CÔNG THỨC PHÂN TỬ ………………………………………………………………………....36

BÀI 22: CẤU TRÚC PHÂN TỬ…………………………………………………………………………… 38

BÀI 23: PHẢN ỨNG HỮU CƠ …………………………………………………………………………….40

BÀI 24: LUYỆN TẬP………………………………………………………………….……………………… 42

Chương V:  HIĐROCACBON NO…………………………………………………………………………………… 45

BÀI 25: ANKAN ……………………………………………………………………..…………………………..45

BÀI 26: XICLOANKAN……………………………………………………………………..………………… 47

BÀI 27: LUYỆN TẬP……………………………………………………………………………..……………. 48

Chương VI:  HIĐROCACBON KHÔNG NO …………………………………………………………….…….......51

BÀI 29: ANKEN ……………………………………………………………..…………………………………..51

BÀI 30: ANKAĐIEN ……………………………………………………………..…….……………………….53

BÀI 31: LUYỆN TẬP ………………………………………………………………..…………….……………55

BÀI 32: ANKIN…………………………………………………………..……………………………………… 57

BÀI 33: LUYỆN TẬP ANKIN………………………………………………………..……………………… 59

Chương VII:  HIĐROCACBON THƠM ………………………………………………………………….…………62

BÀI 35: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG…………………………………………………………..………….. 62

BÀI 36: LUYỆN TẬP – HIRĐOCACBON THƠM…………………………………………..………… 67

BÀI 37: CÁC NGUỒN HIĐROCACBON ……………………………………………………..…………...69

BÀI 38: HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON ……………………………………………..………...71

Chương VIII:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL………………………………………………………….………….. 74

BÀI 39: DẪN XUẤT HALOGEN …………………………………………………………….………….……………74

BÀI 40: ANCOL ……………………………………………………………………………………………….....76

BÀI 41: PHENOL ………………………………………………….…………………….……………………..79

BÀI 42: LUYỆN TẬP DẪN XUẤT…………………………………………………….…………………... 82

Chương IX:  ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC……………………………..…………………... 86

BÀI 44: ANĐEHIT ……………………………………………………………………….…………………….86

BÀI 45: AXIT CACBOXYLIC……………………………………………………………….………………..89

BÀI 46: LUYỆN TẬP ANĐEHIT……………………………………………………………….…………. 91

 

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 3, Lớp 11, Môn Hoá