Giải Bài Tập Hóa Học 12 Cơ Bản


 

MỤC LỤC - Xem Toàn Bộ

CHƯƠNG I. ESTE – LIPIT                                                                                                                    5

Bài 1.                   Este                                                                                                                                        5

Bài 2.                   Lipit                                                                                                                                      7

Bài 3.                   Khái niệm về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp                                             9

Bài 4.                   Luyện tập : Este va chất béo                                                                                       11

CHƯƠNG II. CACBOHIĐRAT                                                                                                       14

Bài 5.                   Glucozơ                                                                                                                               14

Bài 6.                   Saccaroz ơ, tinh bột và xenlulozơ                                                                            17

Bài 7.                   Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat                                              21

CHƯƠNG III. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN                                                                          23

Bài 8.                   Amin                                                                                                                                     23

Bài 9.                   Anini axit                                                                                                                             25

Bài 10.                Peptit và protein                                                                                                             28

Bài 11.                Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin amino axit và protein               31

CHƯƠNG IV. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME                                                                               33

Bài 12.                Đại cương về polime                                                                                                      33

Bài 13.                Vật liệu polime                                                                                                                 35

Bài 14.                Luyện tập : Polime và vật liệu polime                                                                    38

CHƯƠNG V. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI                                                                                           39

Bài 15.                Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại               39

Bài 16.                Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại                                          41

Bài 17.                Hợp kim                                                                                                                              44

Bài 18.                Sự ăn mòn kim loại                                                                                                         45

Bài 19.                Điều chế kim loại                                                                                                             48

Bài 20.                Luyện tập: Tính chất của kim loại.                                                                           50

Bài 21.                Luyện tập: điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại                                        52

CHƯƠNG VI. KIM LOẠI KIỀM – KIM LOẠI THỔ - NHÔM                                                        54

Bài 22.                Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm                             54

Bài 23.                Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ             57

Bài 24.                Nhôm và hợp chất của nhôm                                                                                     61

Bài 25.                Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng  65

Bài 26.                Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm                                68

CHƯƠNG VII. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG                                                       70

Bài 27.                Sắt                                                                                                                                          70

Bài 28.                Hợp chất của sắt                                                                                                              72

Bài 29.                Hợp kim của sắt                                                                                                              74

Bài 30.                Crom và hợp kim của crom                                                                                        78

Bài 31.                Đồng và hợp chất của đồng                                                                                         80

Bài 32.                Sơ lược về niken, kẽm , chì, thiếc                                                                             82

Bài 33.                Luyện tập: Tính chất  hóa học của sắt và hợp chất của sắt                            84

Bài 34.                Luyện tập: Tính chất  hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng   85

CHƯƠNG VIII. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ                                                                     87

Bài 35.                Nhận biết một số ion dung dịch                                                                                87

Bài 36.                Nhận biết một số chất khí                                                                                            90

Bài 37.                Luyện tập: Nhận biết một số ion dung dịch                                                        92

CHƯƠNG IX. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG    93

Bài 38.                Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế                                                                      93

Bài 39.                Hóa học  và vấn đề xã hội                                                                                            96

Bài 40.                Hóa học và vấn đề môi trường                                                                                  99

 

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 3, Lớp 12, Môn Hoá