Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 9


 

MỤC LỤC Xem Toàn Bộ

Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Bài 1. Tính chất hóa học của oxit

Khái quát về sự phân loại oxit 5

Bài 2. Một số oxit quan trọng 8

Bài 3. Một số oxit quan trọng 10

Bài 4. Tính chất hóa học của axit 12

Bài 5. Một số axit quan trọng 14

Bài 6. Luyện tập 19

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ 20

Bài 8. Một số bazơ quan trọng 21

Bài 9. Một số bazơ quan trọng 23

Bài 10. Tính chất hóa học của muối 24

Bài 11. Một số muối quan trọng 27

Bài 12. Phân bón hóa học 30

Bài 13. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ 32

Bài 14. Luyện tập chương I 33

Chương 2. Kim loại

Bài 15. Tính chất vật lý của kim loại  35

Bài 16. Tính chất hóa học của kim loại 36

Bài 17. Dãy hoạt động của kim loại 38

Bài 18. Những kim loại quan trọng  (Nhôm) 40

Bài 19. Những kim loại quan trọng ( Sắt ) 42

Bài 20. Hợp kim sắt : Gang , thép 43

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại  và bảo vệ kim loại không bị mòn 45

Bài 22. Luyện tập 46

Bài 23. Ôn tập học kì I 47

Chương 3. Phim kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 24. Tính chất của phi kim 49

Bài 25. Những phi kim quan trọng ( Clo) 51

Bài 26. Những phi kim quan trọng ( Cacbon ) 53

Bài 27. Các oxit của cacbon 54

Bài 28. Axit cacbonic và muối cacbonat 56

Bài 29. Silic. Công nghiệp Silicat 58

Bài 30. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 59

Bài 31. Luyện tập chương 3 63

Chương 4. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Bài 32. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ 65

Bài 33. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 66

Bài 34. Metan 68

Bài 35. Etilen 69

Bài 36. Axetilen 70

Bài 37. Bezen 73

Bài 38. Luyện tập 75

Bài 39. Dầu mỏ và khí thiên nhiên 93

Bài 40. Nhiên liệu 94

Bài 41. Luyện tập chương 4 94

Chương 5. Dẫn xuất Hiđrocacbon. Polime

Bài 42. Rượu etylic 95

Bài 43. Axit axetic 98

Bài 44. Mối liên hệ giữa etilen , rược etylic và axit axetic 100

Bài 45. Chất béo 102

Bài 46. Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic va chất béo 103

Bài 47. Glucozơ 106

Bài 48. Saccarozơ 107

Bài 49. Tinh bột và xenluzơ 109

Bài 50. Protein 110

Bài 51. Polime 112

Bài 52. Ôn tập cuối năm ( Hóa vô cơ) 113

Bài 53. Ôn tập cuối năm ( Hóa hữu cơ) 114

Bài 54. Ôn tập cuối năm( bài tập học sinh tự giải) 115

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 2, Lớp 9, Môn Hoá