Giải bài tập sinh học 7


 

MỤC LỤC - Xem Toàn Bộ

MỞ ĐẦU   
Bài 1.  Thế giới động vật đa dạng phong phú 5
Bài 2.        Phân biệt động vật với thực vật
Đặc điểm chung của động vật
 6
 CHƯƠNG I. NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH        
Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh   8
Bài 4. Trùng roi   9
Bài 5.  Trùng biến hình và trùng đế giày  10
Bài 6.   Trùng kiết lị và trùng sốt rét     12
Bài 7.     Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh  13
CHƯƠNG II. NGÀNH RUỘT KHOANG   
Bài 8 Thủy tức 15
Bài 9 Đa dạng của ngành Ruột khoang  16
Bài 10 Đặc điểm chung và vai trò ngành Ruột khoang  17
CHƯƠNG III. CÁC NGÀNH GIUN    
Ngành Giun dẹp  
Bài 11.     Sán lá gan      19
Bài 12 Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp   21
Ngành Giun tròn  
Bài 13 Giun đũa    23
Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn 24
Ngành Giun đốt  
Bài 15. Giun đất  26
Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất 27
Bài 17. Một số giun đốt và đặc điểm chung của ngành Giun đốt  28
CHƯƠNG IV. NGÀNH THÂN MỀM  
Bài 18. Trai sống  30
Bài 19. Một số thân mềm khác 31
Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm 32
Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm 34
CHƯƠNG V. NGÀNH CHÂN KHỚP     
Lớp Giáp xác    
Bài 22. Tôm sông 37
Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông 38
Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác  39
Lớp Hình nhện  
Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện   41
Lớp Sâu bọ  
Bài 26. Châu chấu  44
Bài 27. Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ 45
Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ   46
Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp 48
Bài 30. Ôn tập phần I - Động vật không xương sống  50
CHƯƠNG VI. NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG       
Các lớp cá  
Bài 31. Cá chép  53
Bài 32. Thực hành: Mổ cá 56
Bài 33. Cấu tạo trong của các chép  57
Bài 34. Sự đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá  59
 Lớp lưỡng cư  
 Bài 35 Ếch đồng 61
 Bài 36. Cấu tạo trong của ếch đồng 62
 Bài 37. Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư 63
 Lớp Bò sát  
 Bài 38. Ếch đồng  65
 Bài 39. Cấu tạo trong của ếch đồng 66
 Bài 40.   Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát   68
 Lớp Chim  
 Bài 41. Chim bồ câu  69
 Bài 42 Cấu tạo trong của chim bồ câu 70
 Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu (tiếp theo)   71
 Bài 44 Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim  72
 Bài 45. Thực hành: Xem bảng hình vẽ về đời sống và tập tính của Chim 74
 Lớp Thú (Lớp Có vú)  
 Bài 46 Thỏ         75
 Bài 47 Cấu tạo trong của thỏ  76
 Bài 48 Sự đa dạng của lớp Thú 78
 Bộ Thú huyệt, Bộ thú túi  
 Bài 49. Sự đa dạng của lớp Thú (tiếp theo)  79
 Bộ Dơi và bộ Cá voi  
 Bài 50 Sự đa dạng của lớp Thú (tiếp theo)  81
  Bộ Ăn sâu bọ và bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt  
 Bài 51 Sự đa dạng của lớp Thú (tiếp theo) 83
  Các bộ Móng guốc và Bộ Linh trưởng 85
 Bài 52 Thực hành: Xem bảng hình về đời sống và tập tính của Thú  
 CHƯƠNG VII. SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT        
 Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển 86
 Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể  87
 Bài 55. Tiến hóa về sinh sản 89
 Bài 56. Cây phát sinh giới động vật 90
 CHƯƠNG VIII. ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI    
 Bài 57.  Đa dạng sinh học 92
 Bài 58.   Đa dạng sinh học (tiếp theo)  93
 Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học 94
 Bài 60 Động vật quý hiếm 97
 Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trong trong kínht ế ở địa phương 98
 Bài 63 Ôn tập    99

 

Giải Bài Tập Community

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 2, Lớp 7, Môn Sinh