Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 9

Mục lục – Xem Toàn Bộ

Phần : Di truyền và biến dị

Chương 1. Các thí nghiệm của Menđen 

Bài 1. Menđen và Di truyền học

Bài 2. Lai một cặp tính trạng

Bài 3. Lai một cặp tính trạng ( tiếp theo)

Bài 4. Lai hai cặp tính trạng

Bài 5. Lai hai cặp tính trạng ( tiếp theo)

Bài 7. Bài tập chương 1

Chương 2. Nhiễm sắc thể 

Bài 8. Nhiễm sắc thể

Bài 9. Nguyên phân

Bài 10. Giảm phân

Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

Bài 13. Di truyền liên kết

Chương 3. ADN và gen 

Bài 15. ADN

Bài 16. ADN và bản chất của gen

Bài 17. Mối quan hệ của gen và ARN

Bài 18. Protein

Bài 19. Mối quan hệ giữa gen va tính trạng

Chương 4. Biến dị 

Bài 21. Đột biến gen

Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể ( tiếp theo)

Bài 25. Thường biến

Chương 5. Di truyền học người 

Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người

Bài 30. Di truyền học với con người

Chương 6. Ứng dụng di truyền học 

Bài 31. Công nghệ tế bào

Bài 32. Công nghệ gen

Bài 33. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Bài 34. Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Bài 35. Ưu thế lai

Bài 36. Các phương pháp chọn lọc

Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Bài 40. Ôn tập phần : Di truyền và biến dị

Phần : Sinh vật và môi trường

Chương 1. Sinh vật và môi trường 

Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau của các sinh vật

Chương 2. Hệ sinh thái 

Bài 47. Quần thể sinh vật

Bài 48. Quần thể người

Bài 49. Quần xã sinh vật

Bài 50. Hệ sinh thái

Chương 3. Con người , dân số và môi trường 

Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo )

Chương 4. Bảo vệ môi trường 

Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 59. Khôi phục môi trường, gìn giữ thiên nhiên hoang dã

Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bài 61. Luật Bảo vệ môi trường

Bài 63. Ôn tập phần: Sinh vật và môi trường

Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp

Bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp ( tiếp theo)

Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp ( tiếp theo)

 

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 2, Lớp 9, Môn Sinh