Giải bài tập toán 8 - Tập 2

MỤC LỤC - Xem Toàn Bộ

PHẦN ĐẠI SỐ
CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT   
Bài 1.  Mở đầu về phương trình 3
Bài 2.        Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải  4
Bài 3.    Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 6
Bài 4. Phương trình tích 10
Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu 15
Bài 6, 7. Giải toán bằng cách lập phương trình 22
CHƯƠNG IV: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 34
Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 36
Bài 3. Bất phương trình một ẩn 38
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 40
Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 46
PHẦN HÌNH HỌC
 CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG        
Bài 1. Định lí ta-lét trong tam giác 53
Bài 2. Định lí ta-lét trong tam giác
55
Bài 3.  Tính chất đường phân giác của tam giác 62
Bài 4.   Khái niệm hai tam giác đồng dạng 66
Bài 5.     Trường hợp đồng dạng thứ nhất 70
Bài 6.  Trường hợp đồng dạng thứ hai 71
Bài 7.  Trường hợp đồng dạng thứ ba 73
Bài 8.  Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 78
Bài 9.  Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng 82
CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU   
Bài 1 Hình hộp chữ nhật 87
Bài 2 Hình hộp chữ nhật (tiếp) 88
Bài 3 Thể tích của hình hộp chữ nhật 91
Bài 4 Hình lăng trụ đứng 95
Bài 5 Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng 97
Bài 6 Thể tích của hình lăng trụ đứng 99
Bài 7 Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 104
Bài 8 Diện tích xung quanh của hình chóp đều 106
Bài 9 Thể tích của hình chóp đều 109

 

Giải Bài Tập Community

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 2, Lớp 8, Môn Toán