Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử 9

MỤC LỤC – Xem Toàn Bộ

                Phần I: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu từ những năm 70 của thế kỉ XX

Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Chương II: Các nước Á, Phi , Mĩ la Tinh từ năm 1945 đến nay

Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tam rã của hệ thống thuộc địa

Bài 4: Các nước Châu á

Bài 5: Các nước Đông Nam Á

Bài 6: Các nước Châu Phi

Bài 7: Các nước Mĩ  La – tinh

Chương III: Mĩ , Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

Bài 8: Nước Mĩ

Bài 9: Nhật Bản

Bài 10: Các nước Tây Âu

Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

Bài 11: Trật tự Thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Chương V: Cuộc cách mạng khoa học  - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học – kĩ thuật

Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

 

                               Phần II: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Chương I: Việt nam trong  những năm 1919 – 1930

Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1919 – 1925)

Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm ( 1919 – 1925)

Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939

Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 19: Phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930 – 1935

Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939

Chương III: Cuộc vận động tiến tới Cách mạng tháng Tám năm 1945

Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khời nghĩa tháng Tám năm 1945

Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám đến toàn quốc kháng chiến

       Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945 – 1946)

Chương V: Việt nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp ( 1946 - 1950)

Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1950 – 1953)

Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc ( 1953 – 1954 )

Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam ( 1954 – 1965)

Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965 – 1973)

Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất đất nước  ( 1973 – 1975)

Chương VII: Việt Nam từ năn 1975 đến 2000

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975

Bài 32: Xây dựng Đất nước , đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ( 1975 – 1985)

Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1986 đến năm 2000)

Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

 

 

 
Filed in: Bài Tập Và Bài Giải, Cấp 2, Lớp 9, Môn Sử