HÓA HỌC 10. NÂNG CAO

0

 

 

Hỗn hợp A gồm O2 và O3. Sau một thời gian phân hủy hết O3 thu được một khí duy nhất có thể tích tăng thêm 7,5%. Thành phần %V O3 trong hỗn hợp a là:
A.7,5%        B.18%        C.85%       D.25%

Hỏi vào Tháng Hai 6, 2014
 

Câu Trả Lời Của Bạn