Giải Bài Tập Đại Số Và Hình Học Lớp 9 (Tập 1) - Chương 4